Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby W Otłowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://spotlowiec.szkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów
  • niektóre dokumenty moga być w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Zaremba , adres poczty elektronicznej sp.otlowiec@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 552751426. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Otłowcu

Otłowiec 26, 82-520 Gardeja

 

1/. Budynek szkoły jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Do parterowego budynku prowadzi jedno wejście. Do drzwi wejściowych prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada progów, co umożliwia wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe są odpowiedniej szerokości. Na drzwiach, po lewej stronie wejścia głównego, jest oznaczony graficznie - przycisk dźwiękowy, którym można wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku oraz udzieli informacji, gdzie się udać aby zrealizować cel wizyty.

W budynku znajduje się toaleta wyposażona w poręcze dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa klientów ze szczególnymi potrzebami może mieć miejsce w gabinecie dyrektora szkoły – sala nr 7. 

W budynku nie ma schodów, korytarze są przestronne, co umożliwia bezpieczne i bezkolizyjne przemieszczanie się osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Nie zastosowano zasady kontrastu w kolorystyce ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla osób słabowidzących lub niedowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Parking przed wejściem do szkoły nie posiada miejsca postojowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

 

2/. Do budynku sali gimnastycznej prowadzą dwa wejścia, do których trzeba pokonać

kilkustopniowe schody. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach mogą dostać się

się do budynku przez przystosowany do tego podjazd, od strony ulicy.

Osoby na wózkach z głównej sali nie mają dostępu do toalety, przeszkadzają w tym

trzystopniowe schody, a także brak odpowiednich przystosowań dla osób niepełnosprawnych

w pomieszczeniach sanitarnych.

W budynku nie ma także pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Nie zastosowano zasady kontrastu w kolorystyce ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla osób .słabowidzących lub niedowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Parking przed wejściem do sali gimnastycznej nie posiada miejsca postojowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1