Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJA DO RODZICÓW DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

Utworzono dnia 01.04.2020
Czcionka:

INFORMACJA DO RODZICÓW DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. ANDRZEJA GRUBBY W OTŁOWCU

 1. Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2.  Kontakty nauczycieli z rodzicami odbywać się będą z wykorzystaniem następujących narzędzi:
 • poczty elektronicznej e-maili
 • telefonów komórkowych
 • komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger
 1. Nauczyciele będą dostępni dla rodziców wg określonego harmonogramu
 2. Informacja, kiedy dany nauczyciel pełni dyżur zostanie podana na stronie internetowej szkoły www.spotlowiec.szkolna.net

 

 1. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.

 

 1.  Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
 2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
 3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
 4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
 5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail lub komunikatory społeczne).
 6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail lub komunikatory społeczne).
 7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail lub komunikatory społeczne).

 

 1. Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu

 

 1. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mają wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
 2.  Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,

Sposoby pracy na odległość:

a) wysyłanie uczniom i rodzicom tematów lekcji i zadań przez: pocztę elektroniczną, sms, platformy edukacyjne, Messenger, telekonferencje, itp.

b) łączenie się z dziećmi online (dotyczy nauczycieli i uczniów, którzy mają taką możliwość).

c) uczniowie, którzy nie mają możliwości korzystania z nauczania na odległość, mogą odbierać w wyznaczonym miejscu w szkole materiały do pracy za potwierdzeniem odbioru.

d) wyżej wymienione formy zajęć będą odbywały się zgodnie z nowym planem lekcji.

4.   Ocenianie uczniów.

a)  W klasach I - III oceny  pomocnicze, a w klasach IV - VIII: bieżące, półroczna i roczna wyrażane są w  formie  stopni wg  skali od  1  do  6:
-  celujący – 6
-  bardzo dobry – 5
-  dobry – 4
-  dostateczny – 3
-  dopuszczający – 2
-  niedostateczny – 1.

 1. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
 2. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
 3. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
 4. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 

 1. Prace uczniów będą podlegały ocenie przez nauczyciela:
 1. Prace uczniów takie jak quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in. będą podlegały ocenianiu minimum raz na dwa tygodnie lub jeden raz na miesiąc, dlatego też ważną rzeczą jest, aby uczyć się nie dla oceny a dla przyswojenia i zrozumienia materiału.
 2. Uczniowie będą odsyłać nauczycielom prace, które będą podlegały ocenie nie częściej jak jeden raz na dwa tygodnie.
 3. Nauczyciel w informacji zwrotnej informuje ucznia o wyniku jego pracy: nie zawsze będzie to ocena wyrażona stopniem. Nauczyciel wskazuje uczniowi, co zostało wykonane prawidłowo, na co musi jeszcze zwrócić uwagę.

Informację zwrotną w formie opisu ustala nauczyciel.

 1. Oceny przekazywane są indywidualnie.
 2. W ten sposób nauczyciel może oceniać kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia, taką ocenę uczeń może otrzymać raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 294

W poprzednim tygodniu: 408

W tym miesiącu: 1413

W poprzednim miesiącu: 634

Wszystkich: 11954