Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Informacje dla uczniów klasy ósmej i rodziców.

Utworzono dnia 29.05.2020

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ I RODZICÓW

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

czytaj dalej na temat: Informacje dla uczniów klasy ósmej i rodziców.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI 100- LECIA URODZIN JANA PAWEŁA II

Utworzono dnia 26.05.2020

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”

                                                                                          (św. Jan Paweł II)

 

Dnia 18.05.2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego  konkursu plastycznego  „ Jan Paweł II – święte życie”.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci wiedzy o życiu, twórczości i charakterze papieża Jana Pawła II, poszukiwanie trwałych wzorców i wartości w życiu Jana Pawła II, rozwijanie wrażliwości oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Komisja konkursowa  szczególną uwagę zwracała na pomysłowość , samodzielność i estetyczność wykonania pracy plastycznej.  O to wyniki konkursu :

czytaj dalej na temat: ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI 100- LECIA URODZIN JANA PAWEŁA II

Harmonogram konsultacji dla kl. VIII i oświadczenie dla rodziców.

Utworzono dnia 25.05.2020

Szanowni Rodzice, zachęcamy Wasze dzieci do konsultacji
z nauczycielami.
Każdy zgłaszający się uczeń na konsultacje musi posiadać wypełnione poniższe oświadczenie.

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ANDRZEJA GRUBBY W OTŁOWCU W CZASIE EPIDEMII ZWIĄZANEJ Z WIRUSEM COVID-19

 1. Na konsultacje przychodzą tylko uczniowie, którzy nie mają żadnych objawów chorobowych,
 2. Uczniowie zobowiązani są do przyjścia na konsultacje w wyznaczonych terminach i godzinach.
 3. Do szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo, zasłaniając nos i usta maseczką. W wejściu głównym dezynfekują ręce przygotowanym środkiem higienicznym.
 4. Na konsultacje z nauczycielami udają się do wyznaczonych sal, zachowując odległość 1,5m, nie gromadząc się w innych miejscach szkoły.
 5. W sali zajmują miejsca wyznaczone przez nauczyciela.
 6. Uczniowie przynoszą własne przybory do pisania.
 7. Po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszczają budynek szkoły.
czytaj dalej na temat: Harmonogram konsultacji dla kl. VIII i oświadczenie dla rodziców.

KONSULTACJE W SZKOLE- WYTYCZNE DLA UCZNIA

Utworzono dnia 25.05.2020

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

czytaj dalej na temat: KONSULTACJE W SZKOLE- WYTYCZNE DLA UCZNIA

Procedura COVID - konsultacje.

Utworzono dnia 25.05.2020

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej w Otłowcu w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej COVID-19.
 2. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (by dokonać pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na konsultacje).
 3. W przypadku podejrzenia, że uczeń  jest chory, nauczyciel informuje dyrektora szkoły, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na konsultacje w danym dniu.
 4. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom i uczniom o możliwości przychodzenia do szkoły na konsultacje wyłącznie uczniów zdrowych, a także o nieprzychodzeniu do szkoły uczniów, jeżeli w domu ktośprzebywa na kwarantannie lub w izolacji – w takim przypadku uczeń nie powinien uczęszczać na konsultacje.
 5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 6.  Dyrektor wyznacza pracownika, jako osobę odpowiedzialną za koordynowanie wchodzących i wychodzących z budynku szkoły uczniów. Należy upewnić się, że uczniowie dokonali dezynfekcji rąk przed wejściem, przy zachowaniu, w miarę możliwości, dystansu społecznego 2 m.
 7. Konsultacje odbywają się według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły wraz z nauczycielami i przekazywanego uczniom i rodzicom za pośrednictwem szkolnej strony internetowej   www.spotlowiec.szkolna.net i wiadomości SMS do rodziców.
czytaj dalej na temat: Procedura COVID - konsultacje.

Procedura funkcjonowania Biblioteki.

Utworzono dnia 25.05.2020

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
Biblioteki Szkolnej w trakcie epidemii COVID-19
dla uczniów i rodziców.

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Otłowcu

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Szkolnejw trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników Biblioteki, tj. uczniów i ich rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły.

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 4. Dyżur Biblioteki dla czytelników.
 5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem.

 

czytaj dalej na temat: Procedura funkcjonowania Biblioteki.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otłowcu

Utworzono dnia 25.05.2020

Drodzy Rodzice

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji  od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej  zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;

 Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej  zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Otłowcu Zarządzeniem nr 10/2019/2020 z dnia 22.05.2020r.  wprowadza procedurę organizacji konsultacji dla uczniów, harmonogramu konsultacji, oraz procedurę korzystania z biblioteki szkolnej.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otłowcu

Uwaga!

Utworzono dnia 21.05.2020

Od 21 maja plan lekcji znajduje się

w bocznej zakładce pt.: "Aktualizowany PLAN lekcji".

Patrz uważnie.

czytaj dalej na temat: Uwaga!

Zdalna wywiadówka

Utworzono dnia 21.05.2020

Uwaga!

Konsultacje telefoniczne / wywiadówka telefoniczna dostępna

pod telefonem wychowawców i nauczycieli

27 i 28 maja (środa, czwartek) w godzinach: 15.30 -18.00.

czytaj dalej na temat: Zdalna wywiadówka

Wypożyczenie sprzętu do nauki zdalnej

Utworzono dnia 21.05.2020

Wypożyczenie sprzętu do nauki zdalnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Otłowcu informuje, iż organ prowadzący Gmina Gardeja pozyskała dla szkół sprzęt komputerowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Istnieje możliwość wypożyczenia tego sprzętu na podstawie wniosku, regulaminu i umowy użyczenia. Wnioski o konieczność użyczenia urządzeń komputerowych należy składać w sekretariacie szkoły. Można je pobrać ze strony internetowej szkoły lub otrzymać w formie papierowej bezpośrednio w szkole.

czytaj dalej na temat: Wypożyczenie sprzętu do nauki zdalnej

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty od 18 maja 2020

Utworzono dnia 21.05.2020

Szanowni Państwo

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

czytaj dalej na temat: Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty od 18 maja 2020

WAŻNA INFORMACJA

Utworzono dnia 03.05.2020

Do odwołania obowiązuje stary plan lekcji.

Klasy I - III rozpoczynają zajęcia od godziny 9.00

klasy IV - VIII rozpoczynają zajęcia od godziny 8.00

Dyrektor szkoły

czytaj dalej na temat: WAŻNA INFORMACJA

INFORMACJA DO RODZICÓW DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

Utworzono dnia 01.04.2020
INFORMACJA DO RODZICÓW DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. ANDRZEJA GRUBBY W OTŁOWCU Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.   Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z...
czytaj dalej na temat: INFORMACJA DO RODZICÓW DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły dotyczące nauczania na odległość.

Utworzono dnia 26.03.2020

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dn. 20.03.2020 r.  w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID- 19 dnia 25 marca 2020 r. szkoła przechodzi na tryb nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w procesie kształcenia na odległość.

czytaj dalej na temat: Zarządzenie Dyrektora Szkoły dotyczące nauczania na odległość.

DYPLOM

Utworzono dnia 14.11.2015, 15:38

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 294

W poprzednim tygodniu: 408

W tym miesiącu: 1413

W poprzednim miesiącu: 634

Wszystkich: 11954